regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni NartyKrakow.pl
SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni prowadzoną przez firmę SKID Marek Tomczak z siedziba w Krakowie. KLIENTEM wypożyczalni może być każda pełnoletnia osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni i posiada ważny dowód osobisty. Zaakceptowanie regulaminu następuje poprzez wypożyczenie sprzętu.
1. Wraz z wypożyczeniem sprzętu zimowego Klient akceptuje warunkami określone w niniejszym regulaminie. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
2. Wypożyczalnia nartykrakow.pl oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt zimowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym wypożyczenia.
3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który uiści kaucję w wysokości określonej przez pracownika wypożyczalni oraz dokona zapłaty za przewidywany okres wypożyczenia.
5. Sprzęt zostanie wydany Klientowi w terminie ustalonym indywidualnie.
6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się wyłącznie w siedzibie wypożyczalni czyli pod adresem Kraków ul. Swoboda 4
7. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
8. Klient odbierając sprzęt zimowy, stwierdza że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Sprzęt powinien być czysty tzn. nie posiadać kurzu, błota, śniegu w takich przypadkach może zostać potrącona kaucja.
10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
12. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
14. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym umówiony termin zwrotu. W takim przypadku Wypożyczalnia w chwili zwrotu sprzętu naliczy opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni.
15. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu wówczas pobierany jest zadatek w wysokości 100% kwoty wypożyczenia. W przypadku odstąpienia od rezerwacji sprzętu zadatek w myśl przepisów prawa nie jest zwracany. Kaucja pobierana jest w dniu wydania sprzętu.
16. W przypadku, gdy klient nie zwróci sprzętu, to KAUCJA POBRANA W DNIU WYDANIA NIE ZOSTANIE ZWRÓCONA KLIENTOWI.
17. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczalnia ustali z Klientem dalszą drogę postępowania.
18. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem bez wyraźnych nadużyć.
19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do potrącenia opłaty, ustalonej przez Wypożyczalnię jako rekompensującą poniesione straty.
20. Jeśli kwota kaucji jest niewystarczająca aby pokryć straty wypożyczalni klient zobowiązuje się tę kwotę niezwłocznie dopłacić.
20. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn.
21. Miejscem wykonania wypożyczenia sprzętu zimowego jest Kraków. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Krakowie.
22. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne. 

Administratorem danych osobowych jest SKID MAREK TOMCZAK z siedzibą w KRAKOWIE (30-332)  przy ulicy ul. Swoboda 4. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu realizacji umowy serwisu lub wypożyczenia sprzętu sportowego na podstawie Artykułu 6 pkt 1b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) mówiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

pixelpixelpixelpixelpixelpixel